Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tăng Hữu Tâm

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 1 vị trí 5
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 1 vị trí 12
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 13
Hiện nay
E-mailtamtang62@yahoo.com
Địa chỉMaryland
USA
  Vài dòng
Tăng Hữu Tâm và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_12.jpg
Đứng: Nguyễn Thế Bình Trị, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Tạ Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng,
Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Thới, Đặng Sĩ Bình, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Trí Tài, Tăng Hữu Tâm, Hà Phi Hùng

Ngồi: Trần Anh Vũ, Nguyễn Thành Danh, Huỳnh Quốc Dũng, Hồng Diêm Lân, Trần Tiến Quang
Lý Phúc Hải, Trần Văn Khoan, Dương Xuân Vọng, Trần Quốc Khánh
Cập nhật: 10/06/2012