Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Hoàng Dũng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 8
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 5 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-10
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-12
hàng 5 vị trí 6
Hiện nay
E-mailphamhdung@yahoo.com
Địa chỉGeneve
Switzerland
  Vài dòng
Added by Duong Vong
Cập nhật: 23/10/2010