Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Đổ Kỳ Châu

Niên học: 1967-1972
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 5 vị trí 9
silh
68-69 lớp tu 7
hàng 3 vị trí 11
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 5 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 4 vị trí 11
Hiện nay
E-mailckpham@yahoo.com
Công việcSoftware Engineer Consultant
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Dang kiem Hoang The Vinh. Lan chot gap o trai ti nan Fort Chaffee, ẢK
Cập nhật: 17/01/2017