Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Xuân Sơn

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 9e 1
hàng 5 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhi 2
hàng 5 vị trí 5
silh
70-71 lớp 6-1
hàng 6 vị trí 4
silh
71-72 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 1
silh
72-73 lớp 8-3
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 12-B3
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailcuulong57@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 24/08/2012