Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tuân Phước

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 6
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 2 vị trí 9
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 1 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 1 vị trí 10
+ 74-75 9P1
+ 75-76 Bùi Thị Xuân
Hiện nay
E-mailjackalnguyen@yahoo.com
Địa chỉPortand, OR
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012