Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tiết Nhân

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 1 vị trí 10
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 1 vị trí 8
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 1 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 14
+ 75-76 USA75
Hiện nay
E-mailnguyen.nhan@epa.gov
Địa chỉVirginia, DC
USA
  Vài dòng
Nguyễn Tiết Nhân và các bạn
Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012 - Hình do Nguyễn Phi HùngNguyễn Trí Tài gởi đến
reunion/taberd79/tb79_2012_01.jpg
Đứng: Huỳnh Quốc Dũng, Trần Hữu Tài, Hà Phi Hùng, Bùi Quang Phú, Nguyễn Tiết Nhân,
Ngô Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thành DanhNguyễn Trí Tài
Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Phan Đặng Cường, Trần Tiến Quang, Hồng Diêm Lân, Tạ Quốc Dũng,
Nguyễn Đình Diên, Lê Minh HoàngNguyễn Trọng Phát
Cập nhật: 10/06/2012