Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Bá Hồng Sơn

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 1
hàng 3 vị trí 6
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhongson_nguyenba@yahoo.com.vn
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Nguyễn Bá Hồng Sơn và các bạn
Sàigòn, 17 tháng 2, 2010 (mùng 4 Tết Canh Dần) - Tại nhà của bạn Vĩnh Phúc, hình do Đinh Quang Hiển gởi đến
reunion/taberd79/001s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Vĩnh Phúc,
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi,
reunion/taberd79/004s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng
Đinh Quang Hiển, Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính
reunion/taberd79/005s.jpg
Ngũ Lâm, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Khôi, Đinh Quang Hiển,
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn
reunion/taberd79/006s.jpg
Nguyễn Bá Hồng Sơn, Tống Trường Sơn, Nguyễn Thanh Tùng
Cập nhật: 10/06/2012