Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Châu Thạch

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 10e 4
hàng 1 vị trí 3
silh
68-69 lớp ba 6
hàng 1 vị trí 6
silh
70-71 lớp 5-1
hàng 1 vị trí 11
silh
71-72 lớp 6-12
hàng 1 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-12
hàng 2 vị trí 3
Hiện nay
Tên hiện nayKevin Le
E-mailklestone@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 21/04/2014