Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Tấn Tài

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 5e 1
hàng 4 vị trí 7
silh
68-69 lớp 4e 4
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp sec 3
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp prem C
hàng 5 vị trí 8
silh
72-73 lớp term C
hàng 4 vị trí 1
Hiện nay
E-mailthuynh54@gmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/06/2012