Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Ngọc Hải

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 4 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 4 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 10
Hiện nay
E-mailtsphnh1@yahoo.com
Địa chỉVirginia, DC
USA
  Vài dòng
Huỳnh Ngọc Hải và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 (phần 2) -
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_17.jpg
Ngồi: Hồng Diêm Lân, Lý Phúc Hải, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Nguyễn Trí Tài,
Dương Xuân Vọng, Nguyễn Thế Bình Trị, Trần Tiến Quang, Tạ Quốc Dũng

Đứng: Trần Vũ Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, Huỳnh Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Thiện Nhơn,
Nguyễn Minh Tuấn, Hà Phi Hùng, Huỳnh Ngọc Hải, Nguyễn Bửu Lộc, Nguyễn Thành Danh
Cập nhật: 10/06/2012