Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Quốc Nam

Niên học: 1968-1976
silh
67-68 lớp dethat 4
hàng 1 vị trí 3
silh
68-69 lớp tu 8
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 1 vị trí 3
silh
71-72 lớp 5-11
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 2 vị trí 8
+ 74-75 Lop 8
+ 75-76 Lop 9
Hiện nay
E-mailnamquochoang@hotmail.com
Địa chỉSilicon Valley (Thung Lung Hoa Vang), California, USA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 18/03/2015