Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hoàng Giang Nguyên Trực

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 3 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 3 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailTrucHoang@gmail.com
Địa chỉNew Jersey
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012