Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dương Tâm Tư

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 4 vị trí 5
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 3 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 5
Hiện nay
E-mailjosephtamduong@yahoo.com
Địa chỉPortland, OR
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 07/01/2013