Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đoàn Vĩnh Thụy

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 5
hàng 5 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 5 vị trí 8
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 5 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 6 vị trí 10
+ 74-75 9P5
+ 75-76 Bui thi Xuan
Hiện nay
E-mailthuy.doan@sympatico.ca
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012