Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đinh Quốc Thịnh

Niên học: 1970-1974
silh
70-71 lớp 2-9
hàng 6 vị trí 1
silh
71-72 lớp 3-12
hàng 4 vị trí 1
silh
71-72 lớp 3-7
hàng 6 vị trí 9
silh
72-73 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 7
silh
72-73 lớp 4-8
hàng 4 vị trí 6
silh
73-74 lớp 5-11
hàng 6 vị trí 9
Hiện nay
E-maildinhqt@hotmail.com
Địa chỉVirginia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 22/05/2014