Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Vinh

Niên học: 1964-1973
silh
64-65 lớp tu
hàng 4 vị trí 6
silh
67-68 lớp nhi B
hàng 6 vị trí 1
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 5 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 5 vị trí 6
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 3 vị trí 3
+ 66-67 Lop Ba
Hiện nay
Tên hiện nayVinh Dang
E-mailvdang4@icloud.com
Địa chỉVienna, VA
USA
  Vài dòng
Những điều tốt trong cuộc sống là bạn bè, và kỷ niệm.

Hãy liên lạc nếu bạn có dừng chân lại vùng Washington DC. Hy vọng gặp và nghe lại từ các bạn cùng trường, cùng tuổi, cùng lớp, và cùng niên học.

Thân mến.
vinh_and_family_2012.jpg

Vinh và gia đình

dang_vinh_2012.jpg

Vinh và các anh em (đếu là dân Taberd)

Cập nhật: 17/02/2017