Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Tiên Dũng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 1 vị trí 12
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 6
Hiện nay
E-mailtdang@its.jnj.com
Địa chỉSydney
Australia
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012