Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Sĩ Bình

Niên học: 1970-1976
70-71
70-71 lớp 4-9
hàng 1 vị trí 5
71-72
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 12
72-73
72-73 lớp 6-7
hàng 1 vị trí 7
73-74
73-74 lớp 7-7
hàng 1 vị trí 5
+ 74-75 8/7
+ 75-76 9P7
Hiện nay
Tên hiện nayBinh Dang
E-maildang.s.binh@gmail.com
Địa chỉOttawa, Ontario
Canada
  Vài dòng
Sau khi trường giải thể, tôi được chuyển sang trường Cô Giang, và học hết chương trình Đệ Nhị Cấp tại đây. Hiện tôi định cư tại Ottawa, Canada.

Phone: 343-292-8665 (work), 613-663-9740 (home), 613-663-9250 (mobile)
dang_si_binh-1982-10-13.jpg

Nguyễn Huệ - Lê Lợi, 13 tháng 10, 1982

dang_si_binh-2009-09-25.jpg

25 tháng 9, 2009

Đặng Sĩ Bình và các bạn
Orange County, tháng 7 năm 2010 -
reunion/taberd79/tb79_july2010.jpg
Bùi Quang Phú, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thiện Nhơn, Đặng Sĩ Bình
Cafe Lú, OC, California

Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_12.jpg
Đứng: Nguyễn Thế Bình Trị, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Tạ Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng,
Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Thới, Đặng Sĩ Bình, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Trí Tài, Tăng Hữu Tâm, Hà Phi Hùng

Ngồi: Trần Anh Vũ, Nguyễn Thành Danh, Huỳnh Quốc Dũng, Hồng Diêm Lân, Trần Tiến Quang
Lý Phúc Hải, Trần Văn Khoan, Dương Xuân Vọng, Trần Quốc Khánh
Cập nhật: 27/05/2017