Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Thế Dũng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 4 vị trí 2
silh
68-69 lớp tu 7
hàng 4 vị trí 9
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 7
silh
71-72 lớp 5-6
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-6
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 5 vị trí 1
+ 65-66 ONZIEME 6
+ 66-67 LOP TU 10
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Cô Giang, Bùi Thị Xuân
Hiện nay
E-mailDUNGTHEBUI@ATT.NET
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012