Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Văn Hải

Niên học: 1967-1975
silh
67-68 lớp 10e 6
hàng 5 vị trí 2
silh
68-69 lớp ba 2
hàng 5 vị trí 1
silh
70-71 lớp 5-7
hàng 5 vị trí 9
silh
71-72 lớp 6-9
hàng 4 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-9
hàng 5 vị trí 1
silh
73-74 lớp 8-4
hàng 5 vị trí 9
Hiện nay
Biệt danhHải Mập
E-mailnicholasvanhaivu@yahoo.ca
Địa chỉCanada
Điện thoại514-773-6000
  Vài dòng
Cập nhật: 26/01/2013