Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Lê Chương

Niên học: 1967-1975
silh
67-68 lớp nhat C
hàng 2 vị trí 2
silh
68-69 lớp dethat 10
hàng 2 vị trí 3
silh
70-71 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 11
silh
72-73 lớp 10-B5
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 10-B5
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 11-B4
hàng 3 vị trí 1
Hiện nay
E-mailcl_vu@yahoo.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010