Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Hoàng Dũng

Niên học: 1963-1975
silh
67-68 lớp 6e 6
hàng 2 vị trí 1
silh
68-69 lớp 5e 5
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp term C
hàng 3 vị trí 8
Hiện nay
E-maildung_hoang_vu@yahoo.com
Công việcKy Su
Địa chỉCanada
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013