Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Thành Nhân

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 2
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-5
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-5
hàng 3 vị trí 9
+ 75-76 Duc Minh
Hiện nay
E-mailvotnfr@yahoo.fr
Địa chỉParis
France
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010