Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Thanh Hoài

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp nhi B
hàng 2 vị trí 10
silh
68-69 lớp nhat 10
hàng 4 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 8
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 3 vị trí 4
Hiện nay
E-mailhicks@platinum-phoenix.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010