Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Sĩ Phương

Niên học: 1967-1976
silh
67-68 lớp ba C
hàng 1 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhi 10
hàng 2 vị trí 3
silh
70-71 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 5
silh
71-72 lớp 7-9
hàng 2 vị trí 9
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 9-7
hàng 2 vị trí 2
+ 74-75 10B
+ 75-76 11
Hiện nay
E-mailtruongpaul@hotmail.com
Địa chỉOntario
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013