Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Anh Huy

Niên học: 1968-1976
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 1 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 5 vị trí 4
silh
71-72 lớp 5-6
hàng 4 vị trí 8
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 6 vị trí 2
+ 74-75 Lop 8
+ 75-76 Lop 9
Hiện nay
Biệt danhHuy
E-mailhtruong0561@rogers.com
Địa chỉVaughan, Ontario
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010