Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Xuân Đài

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 4 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-8
hàng 1 vị trí 12
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 1 vị trí 3
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailtranxuandai@yahoo.com
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012