Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Vinh Châu

Niên học: 1968-1972
silh
68-69 lớp tu 1
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-1
hàng 2 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 4 vị trí 12
Hiện nay
E-mailvinhchau2004@yahoo.com
Địa chỉThanh pho San Jose, tieu bang California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 04/02/2014