Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Khoan

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 1
hàng 3 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 1 vị trí 3
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 1 vị trí 12
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Thạnh Mỹ Tây
Hiện nay
E-mailkhoan_tran@yahoo.com
Địa chỉConnecticut
USA
  Vài dòng
Trần Văn Khoan và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại Washington DC 2-3 tháng 8, 2013 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2013/tb_79_12.jpg
Đứng: Nguyễn Thế Bình Trị, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Hoài Bảo, Cổ Quốc Hùng, Tạ Quốc Dũng, Lê Xuân Tùng,
Nguyễn Thiện Nhơn, Nguyễn Thới, Đặng Sĩ Bình, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Trí Tài, Tăng Hữu Tâm, Hà Phi Hùng

Ngồi: Trần Anh Vũ, Nguyễn Thành Danh, Huỳnh Quốc Dũng, Hồng Diêm Lân, Trần Tiến Quang
Lý Phúc Hải, Trần Văn Khoan, Dương Xuân Vọng, Trần Quốc Khánh
Cập nhật: 10/06/2012