Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Trọng Linh

Niên học: 1970-1974
silh
70-71 lớp 3-4
hàng 1 vị trí 9
silh
71-72 lớp 4-2
hàng 1 vị trí 5
silh
72-73 lớp 4-12
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 5-1
hàng 4 vị trí 4
+ 74-75 chu vân an
+ 75-76 San Diego, California (USA)
Hiện nay
E-mailtranmansd@gmail.com
Công việcKy su dien tu
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012