Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Lê Cường

Niên học: 1968-1974
silh
67-68 lớp 10e 1
hàng 6 vị trí 3
silh
68-69 lớp ba 11
hàng 5 vị trí 6
silh
70-71 lớp 5-5
hàng 5 vị trí 3
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 11
silh
72-73 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 4
silh
73-74 lớp 8-1
hàng 6 vị trí 2
Hiện nay
E-mailcuongletran@yahoo.ca
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
nam 74-75 hoc lop 8-1 muon time lai cac ban cung lop
Cập nhật: 10/06/2012