Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Hữu Tùng

Niên học: 1966-1975
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 2 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 1 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-6
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B3
hàng 1 vị trí 6
Hiện nay
E-mailttra2@yahoo.com
Địa chỉBurke, Virginia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 25/08/2012