Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Hùng Lập

Niên học: 1967-1971
silh
67-68 lớp 11e 3
hàng 2 vị trí 3
silh
68-69 lớp tu 10
hàng 5 vị trí 12
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 2 vị trí 10
Hiện nay
Biệt danhLập
E-mailqueenbee1030@yahoo.com
Công việcSelf-employed
Địa chỉ4900 Heatherdale lane
Carmichael, Ca 95608
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 26/04/2013