Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Công Hùng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 4-5
hàng 3 vị trí 12
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 3 vị trí 5
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Bui Thi Xuan
Hiện nay
E-mailhungphuongngoc@yahoo.com
Địa chỉDallas, TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012