Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tôn Tiến Khánh

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 1
hàng 3 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-9
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 3
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Lê Hồng Phong
Hiện nay
E-mailchandoi8@yahoo.com
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012