Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Ngọc Đăng

Niên học: 1962-1974
silh
64-65 lớp 9e 3
hàng 6 vị trí 3
silh
67-68 lớp 6e 1
hàng 2 vị trí 5
silh
68-69 lớp 5e 6
hàng 2 vị trí 8
silh
70-71 lớp 3e 4
hàng 5 vị trí 10
silh
71-72 lớp sec 3
hàng 5 vị trí 2
silh
73-74 lớp term D
hàng 4 vị trí 1
+ 65-66 8è 3
+ 66-67 7è 2
Hiện nay
Biệt danhDang Map
E-maildang.pham@polymtl.ca
Trang webhttp://www.facebook.com/asiansm#!/asiansm?v=info
Công việcHelpDesk Manager, Ecole Polytechnique de Montreal (1981-2011)
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Ca doi lanh quanh lan quan o cac truong hoc:
- 1960-1962 Saint-Paul Saigon
- 1962-1974 Lasan Taberd Saigon
- 1975-1978 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (B.A.A. Promo 78)
- 1978 Summer at University of Toronto for English Immersion Course
- 1979-1981 McGill University, Computer Sciences (Promo 81)
- 1981-2011 worked for Ecole Polytechnique de Montreal
- since February 2011 : Retired.
/images/old_picts/lang_biang_1973_1.jpg

Cắm trại Lang Biang - Đà Lạt, 1973: do Frère Fortunat An Phong tổ chức

/images/old_picts/lang_biang_1973_2.jpg

/images/old_picts/lang_biang_1973_3.jpg

Cập nhật: 10/06/2012