Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Tấn Hồng

Niên học: 1966-1976
silh
67-68 lớp 10e 4
hàng 3 vị trí 11
silh
68-69 lớp ba 9
hàng 1 vị trí 2
silh
70-71 lớp 5-7
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 6-7
hàng 3 vị trí 15
silh
72-73 lớp 7-7
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 8-5
hàng 4 vị trí 8
+ 66-67 11e
+ 74-75 9/4
+ 75-76 10D2
Hiện nay
Biệt danhHỒNG
E-mailtanhong_nguyen@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
không có gì đặc biệt cả,....
Cập nhật: 27/04/2013