Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Sơn

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 2
hàng 5 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-5
hàng 1 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-7
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 4 vị trí 7
+ 74-75 9P1
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailnguyen_richard@hotmail.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012