Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Mạnh Dũng

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 2
hàng 1 vị trí 8
silh
70-71 lớp 4-7
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-6
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 3 vị trí 6
+ 74-75 8-8
+ 75-76 USA75
Hiện nay
E-maildaniel_d_nguyen@hotmail.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012