Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Khang

Niên học: 19-1975
silh
68-69 lớp tu 2
hàng 2 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-4
hàng 2 vị trí 9
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 2 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 12
Hiện nay
E-mailkhang0111@yahoo.com
Địa chỉOakland, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 29/11/2012