Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đức Tấn

Niên học: 1965-1973
silh
67-68 lớp 9e 1
hàng 4 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhi 5
hàng 5 vị trí 3
silh
70-71 lớp 6-3
hàng 5 vị trí 1
silh
71-72 lớp 7-4
hàng 5 vị trí 10
silh
72-73 lớp 2-14
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 8-4
hàng 3 vị trí 4
Hiện nay
E-mailtan_d_nguyen@hotmail.com
Địa chỉVirginia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012