Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đức Hân

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 2
hàng 1 vị trí 3
silh
70-71 lớp 4-9
hàng 2 vị trí 1
silh
71-72 lớp 5-6
hàng 2 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhandnguyen@hotmail.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012