Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Danh Việt

Niên học: 1967-1974
silh
67-68 lớp 8e 3
hàng 4 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhi 10
hàng 4 vị trí 4
silh
70-71 lớp 6-7
hàng 5 vị trí 6
silh
71-72 lớp 7-8
hàng 5 vị trí 7
silh
72-73 lớp 8-6
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 9-8
hàng 6 vị trí 1
Hiện nay
Biệt danhViệt
E-mailngdvt@yahoo.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012