Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đắc Hiếu

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp ba C
hàng 4 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhi 10
hàng 5 vị trí 5
silh
70-71 lớp 6-7
hàng 6 vị trí 6
silh
71-72 lớp 7-8
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 6 vị trí 12
Hiện nay
E-mailhieuvan@videotron.ca
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 31/12/2010