Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Ngô Xuân Thiện

Niên học: 1964-1976
silh
67-68 lớp 8e 6
hàng 2 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 2 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-4
hàng 3 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 2 vị trí 14
silh
72-73 lớp 9-4
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 3 vị trí 6
Hiện nay
Tên hiện nayTimothy Ngo
E-mailtimothy.t.ngo@gmail.com
Địa chỉSan Diego, CA.
USA
  Vài dòng
ngo_xuan_thien_2012_f.jpg

Ngô Xuân Thiện và các bạn
San Diego, 10 tháng 2, 2012 - gặp lại Ngô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_1.jpg
Hà Duy Bính, Đình Chuẩn, Dương Quang KhảiNgô Xuân Thiện
reunion/sd_201202_2.jpg
Dương Quang Khải và bu, Đình Chuẩn, Ngô Xuân Thiện và bu, Hà Duy Bính
reunion/sd_201202_3.jpg
Đình Chuẩn, Hà Duy BínhNgô Xuân Thiện
Cập nhật: 12/09/2012