Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lý Trọng Nhân

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 1
hàng 3 vị trí 3
silh
68-69 lớp tu 9
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 6-5
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-5
hàng 4 vị trí 7
+ 74-75 9P5
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailnhanvi@sbcglobal.net
Địa chỉLos Angeles, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012