Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lưu Nhật Chiều

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 11
hàng 4 vị trí 6
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 3 vị trí 8
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 5
Hiện nay
E-mailvicluu2131@yahoo.com
Địa chỉLos Angeles
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 13/12/2014