Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Văn Anh Các

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 12
hàng 3 vị trí 5
silh
70-71 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 2 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 2 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 2 vị trí 5
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Võ Trường Toản, Bui Thi Xuan
Hiện nay
E-mailaclevan@yahoo.com
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012