Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Trí Minh

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 4 vị trí 8
+ 74-75 9A1
+ 75-76 Marie Curie
Hiện nay
E-mailmtle9@yahoo.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Lê Trí Minh và các bạn
Hội Ngộ Taberd 79 tại California 1-3 tháng 8, 2014 - Hình do Nguyễn Trí Tài gởi đến
tb79/hoi_ngo_2014/2014_taberd79_8.jpg
Lớp Anh Văn

Ngồi: Hà Phi Hùng, Dương Xuân Vọng, Ngô Hoàng Sơn, Hoàng Đình HảiNguyễn Đình Diên.

Đứng: Trần Quốc Khánh, Lê Trí Minh, Huỳnh Anh Vũ, Bành Đình Dũng, Dương Vĩnh Khải,
Nguyễn Anh Thịnh, Ngô Hoàng SơnVõ Khắc Tân.
Cập nhật: 10/06/2012