Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Minh Ngọc

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 1 vị trí 1
silh
67-68 lớp 8e 2
hàng 1 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 7
hàng 1 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-7
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 8-7
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-4
hàng 1 vị trí 11
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 1 vị trí 6
Hiện nay
E-mailmn_le@hotmail.com
Trang webhttps://www.facebook.com/minhngoc.le.7359
Địa chỉNetherlands
  Vài dòng
Cập nhật: 08/03/2017